Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Kdo jsme my?

Obchodní společnost PV AUTO-SELEKT cz s.r.o. se sídlem Prakšice 331, 687 56 Prakšice, identifikační číslo: 08738297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120447 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.hrackolka.cz (dále jen „PV AUTO-SELEKT cz s.r.o..“, nebo „Správce“).

V souvislosti s nakládáním s Vašimi Osobními údaji vystupujeme rovněž v roli zpracovatele Vašich Osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“).

 

Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky v našem e-shopu na webových stránkách www.hrackolka.cz nám tímto udělujete následující Souhlas se zpracováním Osobních údajů (dále jen „Souhlas“), abychom ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně Osobních údajů) (dále jen „GDPR“) mohly zpracovávat Vaše níže specifikované Osobní údaje.

 1. S čím projevujete souhlas?

Udělením Souhlasu akceptujete shromažďování, uchování a zpracování Vašich Osobních údajů, které jsem nám jako Správci poskytl/a.

 1. Jaké údaje budou zpracovány?

Pro účely ochrany Osobních údajů se dle platné právní úpravy Osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (zde jako „Osobní údaje“).

Tímto Souhlasem potvrzujete, že můžeme zpracovávat tyto Vaše Osobní údaje:

 • jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma,
 • bydliště (ulice, č. p./č. o, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
 • telefonní číslo,
 • číslo bankovního účtu,
 • IP adresa.
 1. K jakým účelům budou Vaše Osobní údaje zpracovány a uchovány?

Výše uvedené Osobní údaje budeme jako Správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat výhradně pro následující účely:

 1. zasílání obchodních a marketingových nabídek a oznámení,
 2. ukládání Vašich nákupních preferencí,
 3. cílení reklamy,
 4. ukládání cookies. Pokud navštívíte naše webové stránky, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky navštívíte a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení reklamy (například na sociálních sítích). Naše webové stránky používají cookies vlastní i třetích stran k zajištění výše uvedeného účelu,
 5. poskytnutí třetím osobám, kterými jsou např. poskytovatelé či zpracovatelé software, služeb a aplikací nezbytných pro řádné fungovaní obchodní činnosti Správce.
 6. uplatnění a vymáhání oprávněných práv a zájmů Správce.

 

Předpokládaní příjemci Osobních údajů subjektu údajů podle tohoto bodu jsou zejména:

 • orgány veřejné správy,
 • provozovatelé poštovních služeb a služeb elektronických komunikací,
 • pojišťovny, státní orgány, soudní orgány.

 

 1. Jak dlouho budou Osobní údaje uchovány?

Vaše Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou.

Nejdéle budeme uchovávat Osobní údaje po dobu 7 let pro účely uvedené výše v čl. 4 pod písmeny a) až c).

Pro účel ukládání cookies nejdéle po dobu 1 roku.

 

 

 1. Jakým způsobem budou Osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů a/nebo v písemné podobě.

 1. Práva subjektu údajů, informace a přístup k Osobním údajům

Jako subjekt údajů máte právo na přístup k Vašim Osobním údajům, máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo požadovat informaci, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány a máte právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování Osobních údajů Dále máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. právo získat Osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR). Podrobnosti a podmínky výše uvedených práv jsou detailně popsány v Zásadách ochrany osobních údajů.

Máte právo Souhlas kdykoli odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na Souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemáte zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje. Potvrzujete tedy, že si jste vědom/a, že po odvolání Souhlasu nemusí vždy dojít k likvidaci Vašich zpracovávaných Osobních údajů a, že je na uvážení Správce, zda neexistují jiné důvody pro zpracování a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození Správce. Pokud by došlo k tomu, že Správce Osobní údaje zpracovává i po odvolání Souhlasu subjektem údajů, Správce Vás jako subjekt údajů náležitě vyrozumí.

Jako subjekt údajů jste informován/a o tom, že Souhlas můžete odvolat odesláním e-mailu na adresu: info@hrackolka.cz.

Jako subjekt údajů máte právo požádat o informaci o zpracování Vašich Osobních údajů, přičemž tuto informaci je Správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů máte v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Osobních údajů právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu Osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že Osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 1. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašujete, že si jste vědom/a svých práv podle kapitoly III GDRP.

Prohlašujete, že všechny poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

Tento Souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním Osobních údajů.